Seminar – Stolpe-Krüger – Basisworkshop Interviewführung

a reporter interview a woman

051 745  Basis-Workshop Interviewführung, Anmoderation, Moderation für das Fernsehen                  

29. April 2016, 12-19, GABF 04/611

30. April 2016, 11-18, GABF 04/611

10. Juni 2016, 11-18, GA 1/153      17. Juni 11-18, GA 1/138

11. Juni 2016, 11-18, GA 1/153      18. Juni 11-18, GA 1/138


Christian Heinke